ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4469 (Φ.Ε.Κ. 62 / 03.05.2017) που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων (νομικών και φυσικών προσώπων) κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης των οφειλών του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν.4469/2017

Η προβλεπόμενη διαδικασία αφορά την εξωδικαστική ρύθµιση χρηµατικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθµιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία (οφειλέτης – πιστωτές) απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του οφειλέτη.

Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να προβούν, στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, σε αναδιάρθρωση οφειλών των επιχειρήσεων προς αυτούς, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας διαγραφής µέρους αυτών.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Εκπόνηση αξιολόγησης της βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της επιχείρησης (υπηρεσίες Εμπεοριογνώμονα) και υποβολή της αιτήσεως στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε με και την κατάθεση του πλήρους φακέλου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, καθώς και τη διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλονται προς εξέταση.